Government Polytechnic, Ratnagiri.

शासकीय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी.

(An institute of Government of Maharashtra)
( Established in 1961)

संस्था स्तरावरील सत्र १, २, ३, ४ BACKLOG विषयांच्या उन्हाळी-2020 लेखिपरीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाच्या सूचना

1) संस्था स्तरावरील सत्र १, २, ३, ४ BACKLOG विषयांच्या लेखी परीक्षा ONLINE Multiple choice question (MCQ) पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत.

2) संस्थास्तरावरील सदर परीक्षा विद्यार्थी Smart Phone / Labtop / Tablet / Desktop इत्यादींचा वापर करून सध्यास्थितीत ज्या ठिकाणी राहत आहेत त्या ठिकाणावरून देवू शकतील. Smart Phone / Labtop / Tablet / Desktop हे इंटरनेट सोबत जोडलेले असणे आवश्यक आहे.

3) सदर परीक्षेकरिता 40 प्रश्न असतील, पैकी 30 प्रश्न सोडवणे विद्यार्थ्यांना आवश्यक असेल. प्रत्येक प्रश्न एक गुणाचा व परीक्षा कालावधी एक तासाचा असेल.

4) सदर परीक्षेचे अंतिम वेळापत्रक संथेच्या http://gpratnagiri.org/ या संकेत स्थळावर http://gpratnagiri.org/summer2020/updated_final_backlog exam 1,2,3,4-v1.pdf ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

5) परीक्षेच्या वेळापत्रकानुसार विद्यार्थ्यांना विभाग निहाय Course Code (ex: EJ3E, ME5I) / Subject Code (ex: 17502, 22503) निहाय ऑनलाइन परीक्षा लिंक –Online Exam Link संस्थेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.


Helpline Numbers: Mr. S. S. Jadhav (9823679835)    Mr. S. A. Nikam (9623848226)    Mrs. S. D. Joshi(9970377606)    Mr. P. S. Rahate(7972119866)

                              Mr. S. D. Sutawane (9923692619)    Mr. V. S. Patkar (8329655417)    Ms. P. C. Tikekar(8459176912)    

                              Mr. S. S. Pande(8888408411)    Mrs. T. A. Guhagarkar(7276588469)    Mrs. A. A. Mulye(9890476995)

Institute Code 0013 and 1598

Final Timetable for Summer 2020 (Updated) - Institute Level Theory Exam for Semester 1,2,3,4 Backlog Students

Institute Level Semester 1,2,3,4 Backlog Students Examination Summer 2020 (0013/1598)

Inst. Code: 0013/1598      Day 2      Afternoon Session      Date:25/11/2020      Time:02:00 to 03:00

Master Code

Subject
Code

Name of Subject

Exam Link

Helpline Number

CE-4I
22447
EST-ENVIRONMENTAL STUDIES

Link will be Activated on time

Abhijit Yadav  

(8087313614)
CO-4I
22412
JPR-JAVA PROGRAMMING

Link will be Activated on time

A.A.Karkare   

(9422376145)
EJ-4I
22425
CEL-CONSUMER ELECTRONICS

Link will be Activated on time

  ()
ME-4I
22447
EST-ENVIRONMENTAL STUDIES

Link will be Activated on time

Abhijit Yadav  

(8087313614)
EJ-4G
17401
EST-ENVIRONMENTAL STUDIES

Link will be Activated on time

  ()
ME-4G
17404
EEN-ELECTRICAL ENGINEERING

Link will be Activated on time

  ()