Government Polytechnic, Ratnagiri.

शासकीय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी.

(An institute of Government of Maharashtra)
( Established in 1961)

Admission Notices and updates

Notice and form for Change of Branch in Second Year (प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थांना द्वितीय वर्षात प्रवेश घेतांना शाखाबदल करण्याबाबत अर्ज व सूचना)

प्रथम वर्षाच्या ज्या विद्यार्थांना द्वितीय वर्षात प्रवेश घेतांना शाखाबदल करावयाचे आहे त्यांनी सोबत देण्यात आलेल्या गुगल फॉर्म द्वारे दि. ०६/०८/२०२० रोजी संध्याकाळी ०६.०० वाजेपर्यंत अर्ज सादर करावेत.तसेच सदर प्रक्रियेत सहभाग नोंदवतांना खालील नियमांचे पालन करावे.

१) प्रथम वर्ष उत्तीर्ण (Clear pass) किंवा केवळ एका विषयात अनुत्तीर्ण (ATKT with one backlog only) असणारे विद्यार्थीच सदर शाखा बदल प्रक्रियेत सहभाग नोंदवू शकतात.
२) प्रथम वर्ष प्रवेशावेळी TFWS द्वारे प्रवेशित विद्यार्थी शाखाबदल प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाही.

३) अर्ज सादर केलेल्या विद्यार्थांची तात्पुर्ती गुणवत्ता यादी (proviaional merit list) दि.०७/०८/२०२० रोजी संध्याकाळी ०६ वाजेपर्यंत संस्थेच्या संकेतस्थळावर (www.gpratnagiri.org) प्रसिध्द करण्यात येईल.

४) तात्पुर्ती गुणवत्ता यादीमधे दुरस्ती करण्यासाठी दि. ०८/०८/२०२० रोजी संध्याकाळी ०६.०० वाजेपर्यंत श्री.पंकज पोलादे(मोबाईल क्रं:9158459412 ) यांना संपर्क करुन त्रुटी निदर्शनास आणून द्यावी.

५)अर्ज सादर केलेल्या विद्यार्थांची अंतिम गुणवत्ता यादी (Final merit list) दि.१०/०८/२०२० रोजी सकाळी १२.०० वाजेपर्यंत संस्थेच्या संकेतस्थळावर (www.gpratnagiri.org) प्रसिध्द करण्यात येईल.

६) सर्व निकषांची व आवष्यक कागदपत्रांची पडताळणी करुन शाखाबदल मिळाल्याची यादी ११/०८/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजेपर्यंत संस्थेच्या संकेत स्थळावर (www.gpratnagiri.org) प्रसिध्द करण्यात येईल.

७) एकदा शाखाबदल केल्यानंतर सदर शाखेमधे प्रवेश घेणे विद्यार्थास बंधनकारक असेल.

८) सदर प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने राबवली जाणार असल्यामुळे विद्यार्थांनी संस्थेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवष्यकता नाही.

प्राचार्य
शा.तं.रत्नागिरी.