hostel

Last updated on जानेवारी 6th, 2023 at 03:13 pm

वसतिगृह

विद्यार्थ्यांना सूचना – (वसतिगृह मुलांचे/मुलींचे)
अ.क्र. तपशिल तारीख व वेळ
प्रवेश अर्ज करण्याची अंतिम तारीख व वेळ 4/07/2017 03.00 वाजेपर्यंत
प्रोव्हिजनल मेरीट लिस्ट 5/07/2017 12.00 वाजेपर्यंत
अंतिम गुणवत्ता यादी 5/07/2017 03.00 वाजता
प्रवेश घेण्याचा कालावधी 6/07/2017 ते 11/07/2017