syllabus

Last updated on जानेवारी 6th, 2023 at 03:06 pm

अभ्यासक्रम

अभ्यासक्रम
अनुक्रमांक. अभ्यासक्रम नाव / वर्ष / सत्र मास्टर कोड डाउनलोड करा
सिव्हिल अभियांत्रिकी सत्र -१ CE1I
सिव्हिल अभियांत्रिकी सत्र -२ CE2I
सिव्हिल अभियांत्रिकी सत्र - ३ CE3I
सिव्हिल अभियांत्रिकी सत्र - ४ CE4I
सिव्हिल अभियांत्रिकी सत्र - ५ CE5G
सिव्हिल अभियांत्रिकी सत्र - ६ CE6G
संगणक अभियांत्रिकी सत्र - १ CO1I
संगणक अभियांत्रिकी सत्र - २ CO2I
संगणक अभियांत्रिकी सत्र - ३ CO3I
१० संगणक अभियांत्रिकी सत्र - ४ CO4I
११ संगणक अभियांत्रिकी सत्र - ५ CO5I
१२ संगणक अभियांत्रिकी सत्र - ६ CO6I
१३ विद्युत अभियांत्रिकी सत्र - १ EE1I
१४ विद्युत अभियांत्रिकी सत्र - २ EE2I
१५ विद्युत अभियांत्रिकी सत्र - ३ EE3I
१६ विद्युत अभियांत्रिकी सत्र - ४ EE4I
१७ विद्युत अभियांत्रिकी सत्र - ५ EE5G
१८ विद्युत अभियांत्रिकी सत्र - ६ EE6G
१९ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी सत्र -१ EJ1I
२० इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी सत्र -२ EJ2I
२१ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी सत्र -३ EJ3I
२२ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी सत्र -४ EJ4I
२३ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी सत्र -५ EJ5
२४ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी सत्र -६ EJ6G
२५ यांत्रिक अभियांत्रिकी सत्र -१ ME1I
२६ यांत्रिक अभियांत्रिकी सत्र -२ ME2I
२७ यांत्रिक अभियांत्रिकी सत्र -३ ME3I
२८ यांत्रिक अभियांत्रिकी सत्र -४ ME4I
२९ यांत्रिक अभियांत्रिकी सत्र -५ ME5G
३० यांत्रिक अभियांत्रिकी सत्र -६ ME6G
३१ डी. फार्मसी प्रथम वर्ष PH1S
३२ डी. फार्मसी द्वितीय वर्ष PH2S